Tikkurila Betolux Akva Baza A 0,9L

75,00

Opis

Tikkurila Betolux Akva Baza A 0,9L

Tikkurila Betolux Akva Rodzaj Wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba do podłóg Opis Wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg wewnątrz pomieszczeń narażonych w niewielkim stopniu na mechaniczną i chemiczną eksploatację, a także betonowych podłóg w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Przykłady zastosowania Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Tikkurila Betolux Akva może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi. DANE TECHNICZNE 5 m2/l 15 m2/l Baza A i C Kolory Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony. Karty kolorów Karta kolorów farb posadzkowych i Karta kolorów – Tikkurila 2436 Symphony Stopień połysku Półpołysk Wydajność Ok. 5-7 m2/l – drewno, beton. Ok. 15 m2/l- metal. Wielkość opakowań 0,9l; 2,7l; 9l Nakładanie Pędzel lub wałek. Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Pyłosuchość po upływie ok. 15 min. Ponownie przemalowanie po upływie ok. 1 godziny. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 2 tygodniach. Przyczepność Odporność chemiczna Odporność na tłuszcze i benzynę lakierniczą. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników. Zawartość części stałych Ok. 35% obj. Gęstość Ok. 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811 INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97% (wilgotność wagowa maksymalnie 4%). W czasie aplikacji i schnięcia, temperatura powietrza, podłoża i farby musi wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przygotowanie Powierzchnie nowe: Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić. Podłoża metalowe: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050, rdzę usunąć. Zagruntować podkładem Tikkurila Rostex Super Akva. Podłoża drewniane: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu,oleju, kurzu i tłuszczu. Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić. Rozcieńczanie Woda. Malowanie Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Powierzchnie betonowe: Nowe powierzchnie betonowe pokryć jedną warstwą Tikkurila Betolux Akva rozcieńczoną 10% z wodą. Następnie na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva. Do małych powierzchni użyć wałka z krótkim włosiem lub syntetycznego pędzla. Powierzchnie drewniane: Na powierzchnie z surowego drewna nałożyć 1-2 warstwy gruntu uszczelniającego Tikkurila Multistop. Wykończyć 2-3 warstwami nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva przy użyciu syntetycznego pędzla. Uwaga: Farba szybko schnie, dlatego należy wcześniej zaplanować pracę, aby uniknąć nakładania się warstw farby. Malować na raz kilka desek wzdłuż ich długości; ewentualne poprawki należy wykonać po wyschnięciu farby. Powierzchnie metalowe: Zagruntować Tikkurila Rostex Super Akva, a następnie nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva. Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą lub wodą z mydłem. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Konserwacja Produkt wysycha całkowicie, osiągając całkowitą trwałość i odporność chemiczną po ok. 2 tygodniach. W tym czasie należy unikać czyszczenia wymalowanej powierzchni. Powierzchnia może być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki, przy użyciu neutralnego detergentu o pH 6-8. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Tikkurila Betolux Akva zawiera maksymalnie 140 g/l/ LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Tikkurila – Farby

doniczka bonsai, szafki do łazienki stojące, skład budowlany legnica, prowadnice aluminiowe, bloczki fundamentowe obi

yyyyy